کلمه
کارو
اشتباه تایپی
;hv,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کارو در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کارو در دانشنامه عمومی

معنی کارو

کلمات مرتبط