کلمه
کارکفو
اشتباه تایپی
;hv;t,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کارکفو در دهخدا

کارکفو. [ ک ِ ] (اِخ ) کرسی کانتن لوار سفلی ، از ناحیت نانت ، دارای 2472 تن سکنه و راه آهن از آن گذرد.
کلمات مرتبط

معنی کارکفو

کارکفو

کلمات مرتبط