کلمه
کار شکنی
اشتباه تایپی
;hv a;kd
تلفظ
kArSekani
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کار شکنی در فرهنگ فارسی

۱ - ممانعت از پیشرفت کار . ۲ - سخن چینی سیاست نمامی . ۳ - بهتان افترا .

معنی کار شکنی

کار شکنی

/kArSekani/
کلمات مرتبط