کلمه
کار چراغ خلوتیان
اشتباه تایپی
;hv ]vhy og,jdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کار چراغ خلوتیان در فرهنگ فارسی

کنایه از افروختن بدوام باشد و روشن کردن جای تاریک دوده افکندن
کلمات مرتبط

معنی کار چراغ خلوتیان

کار چراغ خلوتیان

کلمات مرتبط