کلمه
کاشیرا
اشتباه تایپی
;hadvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کاشیرا در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کاشیرا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی کاشیرا

کلمات مرتبط