کلمه
کاپل
اشتباه تایپی
;h~g
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کاپل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کاپل در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کاپل

کلمات مرتبط