کلمه
کبعدیا
اشتباه تایپی
;fundh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کبعدیا در دهخدا

کبعدیا. [ ] (اِ) کبعدیون. به سریانی شاهترج است. (فهرست مخزن الادویه ).
کلمات مرتبط

معنی کبعدیا

کبعدیا

کلمات مرتبط