کلمه
کبک بشکستن
اشتباه تایپی
;f; fa;sjk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کبک بشکستن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه کبک بشکستن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی کبک بشکستن

کلمات مرتبط