کلمه
کتله
اشتباه تایپی
;jgi
تلفظ
katale
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کتله در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی کتله

کلمات مرتبط