کلمه
کردار
اشتباه تایپی
;vnhv
تلفظ
kerdAr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کردار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کردار در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

نقل قول های مربوط به کردار

کلمات مرتبط

معنی کردار

کلمات مرتبط