کلمه
کس
اشتباه تایپی
;s
تلفظ
kas
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کس در دانشنامه عمومی

معنی کس

کلمات مرتبط