کلمه
کسس
اشتباه تایپی
;ss
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کسس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کسس در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کسس

کلمات مرتبط