کلمه
کسم
اشتباه تایپی
;sl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کسم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی کسم

کلمات مرتبط