کلمه
کسم کسم
اشتباه تایپی
;sl ;sl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کسم کسم در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کسم کسم

کلمات مرتبط