کلمه
کص
اشتباه تایپی
;w
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کص در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کص در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کص

کلمات مرتبط