کلمه
کلاته باغ
اشتباه تایپی
;ghji fhy
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کلاته باغ در دهخدا

کلاته باغ. [ ک َ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. محلی جلگه و گرمسیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

کلاته باغ. [ ک َ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. محلی دامنه و گرمسیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
کلمات مرتبط

معنی کلاته باغ

کلاته باغ

کلمات مرتبط