کلمه
کلاسیک
اشتباه تایپی
;ghsd;
تلفظ
kelAsik
نقش کلمه
صفت

معنی واژه کلاسیک در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کلاسیک در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه کلاسیک در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه کلاسیک در دانشنامه عمومی

معنی کلاسیک

کلمات مرتبط