کلمه
کلب اکبر
اشتباه تایپی
;gf h;fv
تلفظ
kalb'akbar
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کلب اکبر در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه کلب اکبر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی کلب اکبر

کلمات مرتبط