کلمه
کلیر
اشتباه تایپی
;gdv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کلیر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کلیر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه کلیر در دانشنامه عمومی

معنی کلیر

کلمات مرتبط