کلمه
کنکله
اشتباه تایپی
;k;gi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کنکله در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی کنکله

کلمات مرتبط