کلمه
کوز شدن
اشتباه تایپی
;,c ank
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کوز شدن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کوز شدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کوز شدن

کلمات مرتبط