کلمه
کوز پشتی
اشتباه تایپی
;,c ~ajd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کوز پشتی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کوز پشتی

کلمات مرتبط