کلمه
کوز گشتن
اشتباه تایپی
;,c 'ajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کوز گشتن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه کوز گشتن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی کوز گشتن

کلمات مرتبط