کلمه
کپک زدن
اشتباه تایپی
;~; cnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کپک زدن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کپک زدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی کپک زدن

کلمات مرتبط