کلمه
گام باره
اشتباه تایپی
'hl fhvi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گام باره در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی گام باره

کلمات مرتبط