کلمه
گده
اشتباه تایپی
'ni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گده در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه گده در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه گده در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی گده

کلمات مرتبط