کلمه
گرام
اشتباه تایپی
'vhl
تلفظ
gerAm
نقش کلمه
صفت

معنی واژه گرام در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه گرام در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی گرام

کلمات مرتبط