کلمه
گردون
اشتباه تایپی
'vn,k
تلفظ
gardun
نقش کلمه
صفت

معنی واژه گردون در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی گردون

کلمات مرتبط