کلمه
گردی
اشتباه تایپی
'vnd
تلفظ
gardi
نقش کلمه
صفت

معنی واژه گردی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه گردی در دانشنامه عمومی

معنی گردی

کلمات مرتبط