کلمه
گزمه
اشتباه تایپی
'cli
تلفظ
gazme
نقش کلمه
اسم

معنی واژه گزمه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه گزمه در فرهنگ فارسی

معنی واژه گزمه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه گزمه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی گزمه

کلمات مرتبط