کلمه
گشتاور دندانه ای
اشتباه تایپی
'ajh,v nknhki hd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گشتاور دندانه ای در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی گشتاور دندانه ای

کلمات مرتبط