کلمه
گلدسته
اشتباه تایپی
'gnsji
تلفظ
goldaste
نقش کلمه
اسم

معنی واژه گلدسته در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه گلدسته در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه گلدسته در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی گلدسته

کلمات مرتبط