کلمه
گلیج
اشتباه تایپی
'gd[
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گلیج در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی گلیج

کلمات مرتبط