کلمه
گل افرا
اشتباه تایپی
'g htvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گل افرا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی گل افرا

کلمات مرتبط