کلمه
گم سمک
اشتباه تایپی
'l sl;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گم سمک در دهخدا

گم سمک.[ گ ُ س َ م َ ] (اِ مرکب ) دارکوب. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه گم سمک در فرهنگ فارسی

دارکوب .
کلمات مرتبط

معنی گم سمک

گم سمک

کلمات مرتبط