کلمه
گنده گو
اشتباه تایپی
'kni ',
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گنده گو در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه گنده گو در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی گنده گو

کلمات مرتبط