کلمه
گومو تبت
اشتباه تایپی
',l, jfj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گومو تبت در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی گومو تبت

کلمات مرتبط