کلمه
گیزه
اشتباه تایپی
'dci
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گیزه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه گیزه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی گیزه

کلمات مرتبط