کلمه
گیونشک
اشتباه تایپی
'd,ka;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گیونشک در دهخدا

گیونشک. [ وْ ن ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بهرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقع در 32هزارگزی جنوب ساردوئیه و 10هزارگزی جنوب راه مالرو بافت به ساردوئیه. سکنه ٔ آن یک خانوار است. ساکنان آن از طایفه ٔ کوهستانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
کلمات مرتبط

معنی گیونشک

گیونشک

کلمات مرتبط