کلمه
ینگی آباد کوه
اشتباه تایپی
dk'd Hfhn ;,i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ینگی آباد کوه در دهخدا

ینگی آباد کوه. [ ی ِ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان بخش مرکزی شهرستان میانه ، واقع در 7هزارگزی جنوب میانه ، با 163 تن سکنه. آب آن از رود انجارق و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
کلمات مرتبط

معنی ینگی آباد کوه

ینگی آباد کوه

کلمات مرتبط