کلمه
یکسان
اشتباه تایپی
d;shk
تلفظ
yeksAn
نقش کلمه
صفت

معنی واژه یکسان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه یکسان در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

یکسان در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی یکسان

کلمات مرتبط