کلمه
یک سوفلجی متناوب
اشتباه تایپی
d; s,tg[d ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه یک سوفلجی متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی یک سوفلجی متناوب

کلمات مرتبط