ایهام

[ ع . ] (مص م .) ۱ – به شک و گمان انداختن . ۲ – آوردن کلمه ای که دارای دو معنی
باشد: یکی نزدیک و دیگری دور. و ذهن شنونده ابتدا به طرف معنی نزدیک برود و سپس به
معنی دور که مقصود گوینده است متوجه شود. ج . ایهامات .

ایکس

[ فر. ]X 1 – نام حرف بیست و چهارم الفبای فرانسه . ۲ – حرفی که در معادلات ریاضی
نشان دهنده مجهول است . ۳ – مجازاً عنوانی برای شخص یا چیزی که مشخصاتش معلوم نیست
.