اینچ

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

[ انگ . ] (اِ.) واحد مقیاس طول در انگلستان معادل ۵۴/۲ سانتی متر.

اینچنین

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(چُ)(ق مر.)بدین نحو، به این طریق .

اینند

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(نَ) (اِ.) عددی مجهول میان سه تا ده .

اینک

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(نَ) (ق مر.) ۱ – اکنون ، الحال . ۲ – این است ! این ها!

ایهاالناس

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(اَ یُّ هَ نْ) [ ع . ] (ندا) ای مردمان ، ای گروه مردم .

ایهام

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

[ ع . ] (مص م .) ۱ – به شک و گمان انداختن . ۲ – آوردن کلمه ای که دارای دو معنی
باشد: یکی نزدیک و دیگری دور. و ذهن شنونده ابتدا به طرف معنی نزدیک برود و سپس به
معنی دور که مقصود گوینده است متوجه شود. ج . ایهامات .

ایوار

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(ق . اِ.) هنگام عصر، نزدیک غروب آفتاب . مق شبگیر.

ایواز

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(ص .) آراسته ، پیراسته .

ایوان

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

(اَ یا اِ) [ معر. ] (اِ.) ۱ – صفه ، پیشگاه اتاق . ۲ – بخشی از ساختمان که سقف
دارد اما جلو آن باز است و در و پنجره ندارد و مشرف به حیاط است . ۳ – کاخ .

ایکس

مهر ۲۷م, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست در ا - (بدون دیدگاه)

[ فر. ]X 1 – نام حرف بیست و چهارم الفبای فرانسه . ۲ – حرفی که در معادلات ریاضی
نشان دهندة مجهول است . ۳ – مجازاً عنوانی برای شخص یا چیزی که مشخصاتش معلوم نیست
.